Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

PISANKAREGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Pyrzycki Dom Kultury

 1. Cele konkursu:
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i powrót do kultywowania tradycji wielkanocnych
 • popularyzacja twórczości regionalnej
 • poszerzanie wiedzy na temat podlaskich tradycji oraz regionalnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w tradycji regionalnej i innych regionów Polski
 • aktywizacja mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego w dziedzinie sztuki ludowej

III. Kategorie konkursowe:

 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną np. przy użyciu techniki batiku (pisane woskiem), techniką wydrapywania w kategorii indywidualnej
 • Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną w kategorii indywidualnej
 • Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej
 • Palma wielkanocna w kategorii grupowej
 1. Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych

z terenu Powiatu Pyrzyckiego.

 1. Prace zespołowe są dopuszczalne jedynie w przypadku kategorii palmy wielkanocnej.
 2. Zespół nie może liczyć więcej niż 3 osób
 3. Każdy uczestnik /zespół może zgłosić do konkursu

jedną palmę lub dwie pisanki w danej kategorii.

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Prace należy wykonać ręcznie.
 2. Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję
 3. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i reprodukcji.
 4. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko Wiek autora Nazwa szkoły, instytucji, telefon.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Prace należy składać do dnia 09 marca 2018 r do godz 15:00 do Pyrzyckiego Domu Kultury (sekretariat lub pracownia plastyczna).
 3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne
 • kreatywność
 • oryginalność
 • nawiązanie do tradycji
 • estetyka wykonania

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r. godz. 16:00.

Wyniki zostaną przekazane do szkół i instytucji delegujących oraz zamieszczone na stronie internetowej.

 

regulamin do druku (PDF)

konkurs na palme i pisanke wielkanocn¦