Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ W KRAJU – KONKURS ODWOŁANY!

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Pyrzycki Dom Kultury

II. Cele konkursu:

 1. ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i powrót do kultywowania tradycji wielkanocnych
 2. popularyzacja twórczości regionalnej
 1. poszerzanie wiedzy na temat podlaskich tradycji oraz regionalnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w tradycji regionalnej i innych regionów Polski
 2. aktywizacja mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego w dziedzinie sztuki ludowej

III. Kategorie konkursowe:

Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną np. przy użyciu techniki batiku (pisane woskiem), techniką wydrapywania w kategorii indywidualnej

Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną w kategorii indywidualnej

Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej

Palma wielkanocna w kategorii grupowej

IV. Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osób dorosłych z terenu Powiatu Pyrzyckiego.

2. Prace zespołowe są dopuszczalne jedynie w przypadku kategorii palmy wielkanocnej.

3. Zespół nie może liczyć więcej niż 3 osoby

4. Każdy uczestnik /zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę lub dwie pisanki w danej kategorii.

V. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Prace należy wykonać ręcznie.
 2. Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję
 3. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i reprodukcji.
 4. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

 

Imię i nazwisko

Wiek autora

Nazwa szkoły, instytucji, telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* (nazwisko, imię, wiek) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

……………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30 marca 2020 r do godz 15:00 do Pyrzyckiego Domu Kultury (sekretariat, pracownia plastyczna)
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Prawa autorskie:

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

 3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i fanpage Pyrzyckiego Domu Kultury.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne
 • kreatywność
 • oryginalność
 • nawiązanie do tradycji
 • estetyka wykonania

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia.

Planowana data ogłoszenia wyników 2 kwietnia 2020r. o godz. 16:00.

Wyniki zostaną przekazane do szkół i instytucji delegujących oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Do druku:

Regulamin konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną 2020

metryczka do druku konkurs palma i pisanka wielkanocna

klauzula RODO w konkursie na palme i pisankę wielkanocną