Konkurs plastyczny „Jesienią Malowane” – odwołany!

Uwaga!

Informujemy, że z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, ich bliskich oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,  podjęliśmy decyzję o odwołaniu konkursu „JESIENIĄ MALOWANE”.

konkurs przeniesiony zostaje na rok 2021

JESIENIĄ MALOWANE

konkurs plastyczny

REGULAMIN

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Pyrzycki Dom Kultury.

 1. Cele konkursu:

  1. Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze Powiatu Pyrzyckiego oraz bogactwo barw, jakie niesie za sobą jesień.

  2. Uwrażliwienie na piękno krajobrazu w okresie jesieni.

  3. Aktywizacja mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego.

  4. Popularyzacja twórczości regionalnej.

 1. Kategorie konkursowe:

  1. Kompozycje jesienne.

  2. Obrazy” jesieni.

  3. Jesienne ludki.

 1. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych z Powiatu Pyrzyckiego.

  2. Dopuszczalne są prace indywidualne i zespołowe.

  3. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 1. Forma prezencja pracy konkursowej:

  1. Prace należy wykonać ręcznie

  2. Wykonanie: dowolną techniką umożliwiającą ekspozycję.

  3. Prace powinny być zgodne z tematem i celami konkursu.

  4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i reprodukcji.

  5. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

Imię i nazwisko

Wiek autora

Nazwa szkoły, instytucji, telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* (nazwisko, imię, wiek) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

……………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

  1. Prace należy składać do dnia 12 października 2020r. do godz. 19:00
   do Pyrzyckiego Domu Kultury (sekretariat, pracownia plastyczna).

  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
   w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 1. Prawa autorskie:

  1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.

  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody
   do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

  3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny
   z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i fanpage Pyrzyckiego Domu Kultury.

  4. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie
   i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych
   z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

 1. Ocena prac konkursowych:

  1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżniania. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród.

  2. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

   • Zgodność z tematem

   • Wkład pracy własnej

   • Walory artystyczne

   • Kreatywność

   • Oryginalność

   • Umiejętność doboru różnych technik plastycznych

   • Estetyka wykonania

  3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia.

  2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Pyrzyckim Domu Kultury
   15 października 2020 o godz. 16:00.

  3. Wynik konkursu zostaną przekazane do szkół i instytucji delegujących oraz zamieszczone na stronie www i fanpage Pyrzyckiego Domu Kultury.

 

Regulamin Konkursu Jesienią Malowane 2020

Jesienią Malowane metryczka do druku

Klauzula informacyjna (RODO) w konkursie Jesienią malowane