REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ I BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

UWAGA ! KONKURS ODWOŁANY!!!

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę i bombkę Bożonarodzeniową jest Pyrzycki Dom Kultury

II. Cel i przedmiot konkursu

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół i placówek z terenu powiatu Pyrzyckiego, podopieczni świetlic wiejskich.

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolną techniką plastyczną. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszej gminy.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Prace należy wykonać ręcznie.
 2. Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4
 3. Wykonanie: dowolną techniką, umożliwiające ekspozycję
 4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek i reprodukcji.Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

Imię i nazwisko

Wiek autora

Nazwa szkoły, instytucji, telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* (nazwisko, imię, wiek) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

……………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30 listopada 2020 r. do Pyrzyckiego Domu Kultury (sekretariat, pracownia plastyczna)
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Prawa autorskie:

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane.

 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

 3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i fanpage Pyrzyckiego Domu Kultury.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

 • walory artystyczne
 • kreatywność
 • oryginalność
 • nawiązanie do tradycji
 • estetyka wykonaniaVIII. Rozstrzygnięcie konkursuW wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. Planowana data ogłoszenia wyników 04 grudnia 2020 r. godz. 16:00.

  Wyniki zostaną przekazane do szkół i instytucji delegujących oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Regulamin Konkursu na Kartkę i Bombkę Bożonarodzeniową 2020

metryczka do druku kartka i bombka

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych na świateczna kartkę Bożonarodzeniową